کانکس pvc (پی وی سی) , کانکس , سازنده کانکس , تولید کننده کانکس , فروشنده کانکس , کانکس کارگاهی , کانکس ویلایی ,کانکس اداری , کانکس مسکونی

كانكس P.V.C :

ارائه دهنده کانکس ، كانكس P.V.C ، کانکس نیروی انتظامی ، کانکس با سقف سفالی ، کانکس سردخانه می باشد .

شرکت کانکس اسکان سپهر با به کارگیری کارشناسان و متخصصین مجرب در بخشهای مهندسی – فنی و برنامه ریزی در اجرای پروژه ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات داخلی با هدف بهبود مستمر کیفیت و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی، پروژه های مورد نظر را به نحو مطلوبی اجرا نماید.
مزاياي استفاده از كانكس در مقايسه با ساختمان (بنا) سنتي:
كانكـس قابـل فروش مجـدد است ولـي ساختمـان روي زميـن ساختـه شـده و جـدا از زميـن قابـل فـروش نيست 
كانكـس فوري ساختـه ميشـود و اكثـراً آمـاده تحويـل است ولي ساختمـان در طـولاني مـدت سـاخته مي شود.
كانكس قابل جابجايي از يك مكان به مكان جديد است ولـي ساختمان روي زميـن قابليت جابجايي نـدارد .

کــــانکـس پـــی وی ســـی  با کاربری های مختلف جهت استـقرار در فضـاهـای گونـاگـون درون شهـری و بـرون شهـری 

 شـاســی کــانکـس :  تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمـره مـتـنـاسـب بـا ابـعـاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی

 اسـکـلت کــانکـس :  پـروفـیل با ضـخامـت و انـدازه متناسب با ابـعاد کانـکـس و پـوشش کامـل ضـد زنگ یا اپوکـسی وساختـار بـندی جـهـت اسـتـحکـام بـیـشتر

 پــوشــش خــارجــی کــانکـس :  پـــانــــل هــای پی وی سی PVC بــا ضـخـامــت و کیـفیـت استــانـــدارد

 پــوشــش داخــلــی کــانکـس :  پـــانــــل هــای پی وی سی PVC بــا ضـخـامــت و کیـفیـت استــانـــدارد

 پــوشــش سقــف کــانکـس : پـــانــــل هــای پی وی سی PVC بــا ضـخـامــت و کیـفیـت استــانـــدارد

 پــوشــش کـــف کــانکـس : کـفـسـازی بـا تـخـتـه چـنــدلایـی خــارجـی بـــا ضـخـامـت مـنـاسـب و اسـتـانـدارد و پــوشـــش کـف بـا ورق های پی وی سی PVC 

 درب کــانکـس : درب کـانـکـس از آلـومـیـنـیـوم بـا رنـگ کـوره ای ، یو پــــی وی ســی بــا کـیـفـیت مـنــاسب

 پـنـجـــره کــانکـس :  پنجره کانکس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پـــی وی ســی دو جــداره بـــا کـیــفــیت مـنــاسب

 شیــشـه درب و پـنـجـــره کــانکـس : شـیــشه درب و پـنـجـــره از شـیــشه ســاده ، مشـجــــــر ، رفـلـکـس رنــگــی

 تـــاسیــســـات کــانکـس : تــاسـیـســـات بــرقـی (ورودی بــــرق به کــانـکـــس ، سیـــم کـشــی رو کـار ، کـلـیـد و پــریـز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوری ،روشـنـایــی ســر درب ، تـجـهـیـزات روشـنـــایـــی داخـلـــی ، ارتـبـاطـات مـخـابــراتـــی بــــا پــوشـش داکـت یــو پــی وی سـی و لولـه کـشـــی و فــاضــلاب در صـــورت نـیــــاز

 

کانکس ، كانكس P.V.C ، کانکس نیروی انتظامی ، کانکس با سقف سفالی ، کانکس سردخانه

کانکس ، كانكس P.V.C ، کانکس نیروی انتظامی ، کانکس با سقف سفالی ، کانکس پی وی سی