اضافه بنا

اضافه بنا

 

اضافه بنا :

اضافه بنا جهت استفاده بیشتر از فضای مورد استفاده ساختمان ساخته می شود و در اکثر مواقع روی  پشت بام و یا در گوشه ای از ساختمان ایجاد می گردد .

 

اضافه-بنای-پیش-ساخته- اضافه بنا پیش ساخته - اضافه بنا با کاربری اداری - اضافه بنای اداری - اضافه بنای تجاری - اضافه بنای ساختمان اداری

اضافه-بنای-پیش-ساخته- اضافه بنا پیش ساخته – اضافه بنا با کاربری اداری – اضافه بنای اداری – اضافه بنای تجاری – اضافه بنای ساختمان اداری